SNAP

Mwy o wybodaeth...

SNAP Croc

Mae SNAP yn darparu…

Awyrgylch cynnes a chyfeillgar lle gall eich plentyn deimlo'n ddiogel a hapus, o fewn amgylchedd a fydd yn cyfoethogi ei ddatblygiad a'i addysg.

Cyfleusterau a Gweithgareddau:

Ystafell chwarae 1: Tywod, Dŵr, Crefftau a Chwarae Anniben, Chwarae rôl, PC, Gweithgareddau echddygol manwl, ardal byrbrydau (darperir byrbrydau) gyda chyfleusterau Cegin a storfa ar wahân.

Cyfleusterau toiled ar wahân gyda byrddau newid tynnu i lawr, mynediad i'r anabl a chymhorthion toiled.

Ystafell chwarae 2: Ystafell synhwyraidd, ardal dawel, cornel lyfrau, gofod llawr ar gyfer adeiladu a chwarae byd bach, gyda storfa ar wahân. Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw ardal chwarae awyr agored, ond mae gennym lawer o adnoddau a chyfarpar wedi’u darparu dan do sy’n cefnogi datblygiad echddygol bras plant.

Nodau:

Nod S.N.A.P yw cynorthwyo’ch plentyn i integreiddio i’ch cylch chwarae cymunedol lleol mwyaf addas gyda’r swm o gefnogaeth sydd ei angen arno/arni tra’n galluogi’r tîm amlddisgyblaethol o weithwyr proffesiynol i asesu anghenion eich plentyn yn y lleoliad chwarae. Cynigir sesiwn chwarae strwythuredig, lle defnyddir therapi i wella datblygiad y plentyn.

Mae gweithwyr iechyd  proffesiynol yn ymweld yn rheolaidd i gynghori’r Staff Cymorth Arbenigol Chwarae ac i ddyfeisio cynlluniau chwarae unigol i wneud y gorau o sgiliau eich plentyn ac annog eu datblygiad. Defnyddir Cymraeg, Saesneg yn ogystal â ffurfiau eraill o gyfathrebu o fewn sesiynau. Caiff yr holl weithgareddau eu haddasu i weddu i anghenion unigol a chyfnod datblygiad y plentyn. Rydym yn defnyddio cyfnodolyn datblygiadol, graddfeydd P, Proffil y Cyfnod Sylfaen ynghyd â fframwaith cwricwlwm newydd i Gymru o fewn y lleoliad i fonitro cynnydd plant. Bydd trefn a gweithgareddau wythnosol yn cael eu harddangos ar waliau ac addasiadau yn cael eu gwneud i hwyluso Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mynychu SNAP:

Gall plant gael eu cyfeirio gan y Gweithwyr Proffesiynol canlynol:

  • Pediatryddion Cymunedol
  • Ymwelwyr Iechyd Cymunedol
  • Therapydd Lleferydd ac Iaith (SALT)
  • Physiotherapist (PT)/Occupational Therapist (OT) Neonatal Team

Unwaith y derbynnir atgyfeiriad:

  • Bydd eich plentyn yn cael ei roi ar restr aros
  • Byddwch yn cael gwybod pan fydd lle ar gael
  • Byddwch yn derbyn proses sefydlu a derbyn lawn lle bydd telerau ac amodau'n cael eu trafod o fewn y contract.
  • Os hoffech ymweld â SNAP ymlaen llaw, cysylltwch â Cindy Jenkins (Rheolwr)

Yn ystod eich amser yn SNAP:

  • Bydd eich plentyn yn cael cynnig CYFNOD ASESU CYCHWYNNOL
  •  Bydd y lleoliad a chynnydd yn cael eu hadolygu a'u monitro

Staff Cymorth Arbenigol Chwarae:

Mae gan bob plentyn aelod o staff cymwys iawn a fydd yn aros gyda nhw drwy gydol yr amser y bydd y plentyn yn mynychu'r cylch chwarae (lle bynnag y bo modd). Rhoddir gofal mawr i staff dyrannu sy’n fedrus i gefnogi  anghenion eich plentyn. 

Mae’r holl staff sy’n gweithio yng Nghylch Chwarae SNAP wedi cyrraedd  QCF lefel 3  mewn Dysgu a Datblygiad Gofal Plant neu uwch ac yn cael eu gwirio’n fanylach gan y DBS gyda blynyddoedd lawer o brofiad a gwybodaeth.

Mae polisïau o fewn y lleoliad yn cael eu hadolygu’n flynyddol neu pan fo angen a hysbysir AGC o’r newidiadau a wneir.

Cysylltiadau ag Eraill:

Wedi'i lleoli yn Adran Iechyd Plant Ysbyty Llwynhelyg, mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn darparu arbenigedd y therapyddion amrywiol sydd ar gael yn yr ysbyty ac yn cefnogi'r tîm yn rheolaidd. Ffisiotherapi, Therapi Lleferydd, Therapi Galwedigaethol a chyswllt amhrisiadwy ag Iechyd Plant a Phediatreg.

Rhoddion Elusennol:

Gan ein bod yn elusen gofrestredig, rydym yn croesawu nawdd lleol i gefnogi'r sesiynau sydd ar gael i'r teuluoedd sydd angen y gwasanaeth.